گام اول:

متراژ تقریبی آشپزخانه تان را بدست آورید

گام دوم:

کابینت درخواستی از چه جنسی باشد لترون  – ام دی اف – و یا .. 

گام سوم : برای بازدید تماس بگیرید

کابینت از جنس ام دی اف از متری یک میلیون و هشتصد هزار تومان

کابینت از جنس ممبران از متری دومیلیون و نهصد هزارتومان

برای اطلاعات بیشتر کابینت اینجا لمس کنید